Προϊόντα
Μενού

Πολιτική Aπορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας telehermes.com.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») της TELEHERMES ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (εφεξής «Επιχείρηση», «Εμείς», «Εμάς») από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας μας πριν τη χρησιμοποιήσετε. Αυτοί οι Όροι χρήσης διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της ιστοσελίδας.

Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα ή την χρήση της δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους χρήσης.

1. Καταλληλότητα χρήστη ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα παρέχεται από την Επιχείρηση και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 15 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ασφάλεια και το απόρρητο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την Επιχείρηση. Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Σας παρακαλούμε να τη διαβάσετε με προσοχή.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») συλλέγουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με την ταυτοποίηση σας ως φυσικό πρόσωπο. Επεξεργασία είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή συνόλου εργασιών σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων: α) συλλογή, καταχώριση ή διατήρηση δεδομένων, β)οργάνωση ή τροποποίηση των δεδομένων, γ)ανάκτηση, αναζήτηση ή χρήση των δεδομένων, δ)αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης) ε)διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας επεξεργάζονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

3. Αρχές Επεξεργασίας που ακολουθούμε
Έχοντας ως βασική μέριμνα την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των πληροφοριών που Εμείς διαχειριζόμαστε, υιοθετούμε μία λεπτομερή Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό:

 • Την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών μας
 • Την προστασία των πληροφοριών και Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
 • Την συμμόρφωση μας με τον Κανονισμό σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές :

3.1 Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας: Συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά και μόνο με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.

3.2 Περιορισμού του σκοπού: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

3.3 Ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Περιορίζουμε τη συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλος και συναφής με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

3.4 Ακρίβειας: Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με την δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

3.5 Περιορισμός χρόνου διατήρησης: Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

3.6 Ακεραιότητας και Εμπιστευτικότητας: Υποβάλλουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

3.6.1 Δεν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.

3.6.2 Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.

3.6.3 Σας ενημερώνουμε πως δεν διαβιβάζουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

3.6.4 Δεν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3.7 Λογοδοσίας: Τηρούμε στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο «υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα».

Για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας, η εταιρεία μας έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Για την λειτουργία της Εταιρίας και την παροχή των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα:

Φόρμα επικοινωνίας ιστοσελίδας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ενημερωτικά email (newsletter):

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

5. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί:

 • τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας για τον σκοπό της επικοινωνίας.
 • τα δεδομένα εγγραφής στο newsletter για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών email (newsletter)
 • τα δεδομένα εγγραφής ως πελάτης στην ιστοσελίδα μας για τον σκοπό της λήψης, αποστολής και τιμολόγησης των παραγγελιών σας.

6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε από Εσάς εμπιστευτικά. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να εμπορευτούμε ή να εκμισθώσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλους. Δεν αποκαλύπτουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε για Εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν Εσάς:

6.1) εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία.

6.2) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης

6.3) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας και

6.4) Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.5) Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε για Εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

6.6) Μπορούμε να μοιραστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με συνεργάτες, εργαζομένους ή εκπροσώπους μας που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7, Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία αυτών.

 • Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που προέρχονται από την φόρμα επικοινωνίας για 2 έτη και μετά θα διαγραφούν
 • Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εγγραφής στο newsletter μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή σας από την υπηρεσία αυτή.
 • Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εγγραφής ως πελάτης στην ιστοσελίδα μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή σας από την υπηρεσία αυτή.
 • Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Ο Κανονισμός σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο:

8.1 Δικαίωμα πρόσβασης: να ενημερώνεστε για το ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουμε συλλέξει από Εσάς και υφίστανται επεξεργασία από Εμάς, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.2 Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ώστε να καταστούν ακριβή.

8.3 Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ώστε να καταστούν πλήρη.

8.4 Δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις εξής περιπτώσεις :

8.4.1 Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

8.4.2 Όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

8.4.3 Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης,

8.4.4 ‘Όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στις εξής περιπτώσεις :

8.5.1 Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μέχρι να επαληθευτεί από Εμάς η ακρίβεια τους,

8.5.2 Όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

8.5.3 Όταν Εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από Εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

8.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από Εμάς.

8.7 Δικαίωμα φορητότητας: να λαμβάνετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από Εσάς σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

8.8 Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, καθώς και του δικαιώματός σας να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο info@telehermes.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

9. Πώς μπορείτε να υποβάλετε μία καταγγελία
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr. τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

TELEHERMES ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., ΧΑΡΑΥΓΗΣ 10, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15232, Τηλ.2109715355 – 2109769010, Φαξ 2109701962

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση μας με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή στο e-mail: info@telehermes.gr